Reference
Štampa
PDF

red. broj OPIS POSLA god. izrade Investitor
1. Glavni projekat brodogradilišta LBM 2011 "LBM",Zrenjanin
2. Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju privremenog pristajališta, otvorenog skladišta šljunka i peska L.O. Begej 3+808-3+859 2011 Ostojić,Perlez
3. Projektno tehnička dokumentacijaza izgradnju deponije šljunka i peska sa separacijom da D.O. Dunava  1191+420 - 1191+510 2011 Fortuna,Stara Pazova
4. Glavni projekat operativne obale sa platformom - Skladište žitarica sa pretovarnom stanicom "Castrix" Karavukovo 2011 Castrix,Karavukovo
5. Idejni projekat kanalske mreže na području ko Pavliš 2011 Opština Vršac
6. Projektno tehnička dokumentacija za čišćenje plovnog puta iz Dunava kod Bogojeva 2011 Karin komerc,Novi Sad
7. Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje pristana za potrebe granične kontrole brodova i za snabdevanje brodova pogonskim gorivom uz L.O. Dunava km 1425+000 - 1425+100 2011 YU AGENT,Bezdan
8. Glavni projekat sanacije kanalske mreže u naselju Melenci
2011 MZ Melenci
9. Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plut objekta za privez čamaca L.O. Dunav 1258+750
2011 Danubius,Novi Sad
10. Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plut objekta za privez čamaca L.O. Dunav 1258+150 "Privez Ribarac"
2011 Elektrovojvodina.Novi Sad
11. Projektno tehnička dokumentacija za čišćenje plovnog puta Dunava 1379+200 -1380+200
2011 Hidrogradnja,Osijek
12. Idejno rešenje pristaništa Bezdan l.o. Dunava 2011 YU AGENT,Bezdan
13. Glavni projekat obaloutvrde na L.O. Kanala Begej 31+316-31+528 2011 Agrotrading,Novi Sad
14. Projektno tehnička dokumentacija rekultivacije zemljišta na kat . Par 1295, KO Ravni Topolovac 2011 MZ Ravni Topolovac
15. Glavni projekat LBM  projekat proizvodne hale 2011 "LBM",Zrenjanin
16. Glavni projekat LBM elektro projekat 2011 "LBM",Zrenjanin
17. Projekat izvedenog stanja vodozahvata na reci Drini 2011 Decotra,Beograd
18. Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta za privez čamaca L.O. Dunav 1258+947 2012 UTP Sloboda,Novi Sad
19. Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg objekta za pretakanje pogonskog goriva uz L.O. Kanala NS-S.Selo km 1+000 2012 NIS AD,Beograd
20. Glavni projekat rampe za izvlačenje brodova na L.O. Kanala Banatska Palanka-Novi Bečej km 143+131 - 143+231 2012 "LBM",Zrenjanin
21. Glavni projekat sanacije lateralnog kanala pored odbrambene linije  leve obale    Dunava od km 20+100 do km 23+000, od km 30+000 do km 39+000, od km 44+000 do km 46+000 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
22. Glavni projekat sanacije - regulacija reka Pčinje od km 1+110 do km 1+790, Kozjedolske reke od km 0+000 do km 0+235 i Lesničke reke od km 0+000 do km 0+350 2012 Srbijavode,Beograd
23. Glavni projekat sanacije oštećenja korita Trnovačke reke od km 0+000 do km 0+600
2012 Srbijavode,Beograd
24. Tehnička kontrola glavnog projekta sanacije nasipa između kanala Vrbas-Bezdan (od km 14+035 do km 14+235 i Kanala Delta K-I-64 ( od km 7+855 do km 8+055) 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
25. Glavni projekat sanacije kanala za odvodnjavanje atmosferskih voda u naseljenom mestu Sečanj 2012 Opština Sečanj
26. Tehnička kontrola glavnog projekta rekonstrukcije kanala Vrbas-Bezdan od km 6+000 do km 80+332 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
27. Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja Čuruško žabaljskog rita 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
28. Tehnika kontrola Glavnog projekta CS "Kaloča"  podsistema Ada 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
29. Tehnička kontrola Glavnog projekta CS "Radojevo" elektromašinskaoprema, podsistema "Nova Crnja - Žitište" 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
30. Tehnička kontrola Glavnog projekta ustave na Šećeranskom kanalu 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
31. Tehnička kontrola Glavnog projekta CS " Mokrinska 2" podsistem "Kikinda" 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
32. Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja sistema "KK-II" 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
33. Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja sistema "Rečej" 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
34. Tehnička kontrola Glavnog projekta obloge na magistralnim kanalima CS "Orom" (Račva)-Palić i "Orom-Čik-Krivaja" , deonica I regionalnog podsistema Tisa Palić 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
35. Tehnička kontrola Glavnog projekta revItalizacije kanala Šulhof 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
36. Tehnička kontrola Glavnog projekta kanala "Južna Jegrička" 2012 Vode Vojvodine,Novi Sad
37. Tehnička kontrola Glavnog projekta propusta (podbušenje ispod pruge) na kanalu Đurđeva bara na km 1+200 Kikinda 2013 Vode Vojvodine,Novi Sad
38. Generalno rešenje male hidroelektrane na kanalu Jaruga Opština Bela Crkva MHE SPOREA & KOCI 2013 Sporea,Bela Crkva
39. Projekat Izvedenog stanja vodnih objekata kompleksa AD "Polet" IGK Novi Bečej 2013 AD Polet,Novi Bečej
40. Glavni projekat kanala Glogonjski 6-1, kanala Glogonjski 9-1-1 i kanala Glogonjski 9-1-1-1 na području K.O. Opovo 2013 Vode Vojvodine,Novi Sad
41. Glavni projekat sanacije magistralnog kanala Šećeranski na delu  od km 4+850 do km 5+050 2013 Vode Vojvodine,Novi Sad
42. Glavni projekat pristaništa za sopstvene potrebe na desnoj obali Dunava u zoni km 1118+500 2013 Petrol AD,Beograd
43. Glavni projekat regulacije reke Kolubare u Valjevu od km 4+260 do km 4+806 2013 Srbijavode,Beograd
44. Glavni projekat zaštite akumulacije Grlište od erozije i bujice u slivu Lasovačke reke 2013 Srbijavode,Beograd
45. Glavni  projekat navodnjavanja - dvonamenski sistem "Mali Rit" 2013 Opština Žitište
46. Glavni projekat Rekonstrukcije ribnjaka "Sutjeska" Jezero broj 8 i obodni kanal 2013 Ribnjak Sutjeska
47. Hidraulička analiza uticaja prergrade na reci Savi za potrebe izgradnje str centra "Mišarska ada" 2013 KK Zorka,Šabac
48. Tehnička kontrola glavnog projekta zahvatanja vode iz Dunava za navodnjavanje Pančevačkog rita 2013 Beogradvode,Beograd
49. Tehnička kontrola glavnog projekta sanacije vodotoka Jegrička na stacionaži od km 15+518 do km 48+456 2013 Vode Vojvodine,Novi Sad
50. Idejno rešenje kanalske mreže u K.O. Vršac
2013 Opština Vršac
51. Tehnički pregled rekonstruisanog nasipa na d.o. Begeja od km 0+000 do km 8+850
2013 Vode Vojvodine,Novi Sad
52. Tehnička kontrola Glavnog projekta propusta (podbušenje ispod pruge) na kanalu Đurđeva bara na km 1+200
2014 Vode Vojvodine,Novi Sad
53. Tehnička kontrola Glavnog projekta zaštite desne obale Dunava u zoni Banovaca
2014 Vode Vojvodine,Novi Sad
54. Studija o uticaju postavljenog optičkog kabla na vodni režim i odbrambenu liniju Tamiša
2014 SBB, Beograd
55. Projektno tehnička dokumentacija za eksploataciju rečnog nanosa iz korita reke Dunav km 1380+200 - 1379+400
2014 Oxido Group, Apatin
56. Projekat izvedenog stanja vodnih objekata kompleksa "Polet Keramika" Novi Bečej
2014 Polet Keramika , Novi Bečej
57. Studija o uticaju postavljenog optičkog kabla na vodni režim i odbrambenu liniju Plovnog Begeja
2014 SBB, Beograd
58. Glavni projekat opremanja pomoćnog brodogradilišta Kanal Begej km 9+142 - 9+290
2014 Prva klasa, Lukićevo
59. Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca od rkm 38+420 do rkm 38+480
2014 Beogradvode, Beograd
60. Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca km 2+250 do km 2+650 (lokalitet Zabrešle livade)
2014 Beogradvode, Beograd
61. Studija opravdanosti izrade projekta regulacije reke Mileševke za zaštitu spomenika kulture manastira Mileševa
2014 Srbijavode, Beograd
62. Projekat izvedenog stanja"Punkta za gorivo" u krugu fabrike Polet Keramika
2014 Polet Keramika, Novi Bečej
63. Projektno tehnička dokumentacija dvonamenskog sistema "Kentra"
2014 Grad Zrenjanin
64. Tehnički pregled obaloutvrde na kanalu Banatska Palanka - Novi Bečej
2014 Vode Vojvodine,Novi Sad
65. Projekat Izvedenog stanja sistema za snabdevanje i evakuaciju vode kompleksa farme svinja Vladimirovac
2014 Delta Agrar, Beograd
66. Projekat izvedenog objekta magistralnog optičkog kabla I faza Glogonj-Botoš-Zrenjanin-Itebej
2014 SBB, Beograd
67. Projekat Izvedenog stanja sistema za snabdevanje i evakuaciju vode kompleksa farme svinja Pertovića salaš
2014 Napredak, Stara Pazova
68. Glavni projekat sanacije odrona brane Vrutci
2014 Srbijavode, Beograd
69. Glavni projekat farme svinja "Nukleus" 2015. Napredak, Stara Pazova
70. Projekat za građevinsku dozvolu za postavljanje elevatora za utovar žitarica u brodove na l.o. Kanala Begej km 3+800 2015. Grain International, Novi Sad
71. Idejni projekat MHE SPOREA & KOCI 2015.
HIDRO SPOREA ŽIVOJIN, Bela Crkva
72. Idejni projekat sanacije obaloutvrde u zoni Sremske Mitrovice, leva obala reke Save km 5+558-6+053 2015.
Vode Vojvodine, Novi Sad
73. Hidrotehnički projekat-analiza uticaja površinskih voda na ležište peska i šljunka Langovsko-Vračev Gaj 2015.
Trki, Kusić
74. Projekat za građevinsku dozvolu MHE SPOREA & KOCI 2015.
HIDRO SPOREA ŽIVOJIN, Bela Crkva
75. Idejno rešenje marine Stari Banovci 2015.
Opština Stara Pazova
76. Idejni projekat sanacije kanala Jaruga 2015.
HIDRO SPOREA ŽIVOJIN, Bela Crkva
77. Idejno rešenje rekonstrukcije i izgradnje objekata za tretman i lagerovanje trhnoloških voda farme svinja "Kozara" 2015.
AD Kozara, Banatsko Veliko Selo
78. Idejni hidrograđevinski projekat odvodnjavanja vode iz priobalja Mlave i Dunava severozapadno od površinskog kopa Drmno 2015.
Elektroprivreda Srbije, Te-Ko Kostolac
79. Studija opravdanosti pristaništa Perlez na l.o. Kanala Begej km 3+800 2015.
Grain International, Novi Sad
80. Idejni projekat regulacije potoka Čađavac-Moravac 2015.
Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo
81. Idejni projekat sanacije Šećeraskog kanala 2015.
Vode Vojvodine, Novi Sad
82. Elaborat sanacije obale od 2+667 do 2+762 plovnog kanala LFBC u Beočinu 2015.
Agrogrnja, Bački Petrovac
83. Tehnički pregled objekata: odbrambeni nasip na l.o. Tise km 10+400 do 29+546 2015.
Vode Vojvodine, Novi Sad
84. Tehnički pregled objekta: remontno havarijski zatvarač na ustavi u Novom Bečeju 2015.
Vode Vojvodine, Novi Sad
85. Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu objekata druge faze mag. kanala Kula -Mali Iđoš -podsistema Mali Iđoš 2015.
Vode Vojvodine, Novi Sad
86. Elaborat bagerovanja u zoni pristaništa Ledinci 2016.
Transnafta, Pančevo
87. Idejni projekat sanacije i studija izvodljivosti hidrotehničkog kompleksa Klek i Srpski Itebej 2016. Vode Vojvodine, Novi Sad
88. Projekat izgradnje akumulacionog jezera 2016. Naša Jabuka, Smederevo
89. Studija opravdanosti projekta i eksploatacije pristaništa za sopstvene potrebe "Agrogrnja" 2016. Agrogrnja, Bački Petrovac
90. Projekat izvedenog objekta za postavljanje broda za snabdevanje plovila gorivom na d.o. Dunava rkm 1112+400 2016. INLAND BUNKER BALKANS, Beograd
91. Projektno tehnička dokumentacija bagerovanja iz korita reke Dunav rkm1253+200- 1252+800
2016. NETGROUP SISTEM Novi Sad
92. PGD izgradnje privremene deponije šljunka i drobljenog kamena na desnoj obali reke Tise km 37+700 - 37+775
2016. EKO GRADNJA, Zrenjanin
93. Glavni projekat uspostavljanja sistema obeležavanja transportnog pristaništa Ledinci
2016. Transnafta, Pančevo
94. IDP sanacije sistema za evakuaciju tehnološke vode farme svinja Halovo
2016. Delta Agrad Novi Beograd
95. IDR nautičkih privezišta na kanalima HS DTD i Tisi
2016. Vode Vojvodine, Novi Sad
96. Projektno tehnička dokumentacija bagerovanja iz korita reke Dunav rkm1236+300- 1237+300
2016. NAFTACHEM, Sremska Kamenica
97. PIO plovnog objekta-pristana na d.o. reke Dunav km 1059+000
2016. Kompanija Stokić, Veliko Gradište
98. PIO kompleksa Lafarge BFC za ishodovanje vodne dozvole
2016. Lafarge BFC, Beočin
99. Projektno tehnička dokumentacija za nesipanje-nadvišenje terena uz d.o. reke Dunav u S Kamenici
2016. NOVI TRADING NS, Novi Sad
100. IDR obezbeđenja vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u slivu "Despotovo-Silbaš"
2016. Vode Vojvodine, Novi Sad
101. Tehnički pregled radova na nadvišenju krune savskog nasipa u Hrtkovcima od km 100+000 -102+124
2016. Vode Vojvodine, Novi Sad
102. Tehnička kontrola projekta uređenja ušća potoka Patka (Budovar) na ušću u Dunav u Starim Banovcima
2016. Vode Vojvodine, Novi Sad
103. Tehnička kontrola PGD crpne stanice Kaloča
2016. Vode Vojvodine, Novi Sad
104. Tehnička kontrola PGD četiri regulacione ustave na RHS Nova Crnja-Žitište
2016. Vode Vojvodine, Novi Sad
105. Tehnička dokumentacija za vađenje rečnog nanosa iz Dunava rkm 1249+000 do 1249+800 2017. TRIBEX Sremska Kamenica
106. Tehnička dokumentacija za izvlačenje brodova i platoa za remont l.o. Kanala Prigrevica-Bezdan 24+318-24+368 2017. YU Agent, Bezdan
107. IDR za izgradnju privremene deponije sa separacijom agregata  na d.o . kanala Novi Sad- Savino Selo 3+700-3+780 2017. PUT INVEST, Novi Sad
108. Elaborat privremene plovidbene saobraćajne signalizacije u toku izgradnje mosta na Savi  autoputa E763 Surčin-Obrenovac 2017. China CCC , ogranak Beograd
109. IDR za izgradnju crpne stanice na kanalu S-2-1-1 na lokaciji  Selište, Srbobran 2017. Vode Vojvodine, Novi Sad
110. Tehnička dokumentacija za proglašenje lučkog područja putničkog pristaništa kod tvrđave Golubac 2017. Turistička organizacija Golubac
111. IDR za rekonstrukciju nasipa na levoj obali Tise u zoni Taraša u dužini od 1,2 km 2017. Vode Vojvodine, Novi Sad
112. IDP sanacije prelivnog praga na reci Karaš rkm 12+280 2017. CELANOVA CAPITAL, Vršac
113. IDR za izgradnju crpne stanice Jabuka I i ustava na glavnom Jabučkom i spojnom kanalu 2017. Vode Vojvodine, Novi Sad
114. IDR za izgradnju crpne stanice Stari Banovci I sa potisnim cevovodom do kanala SB-0 2017. Vode Vojvodine, Novi Sad
115. PGD rekonstrukcije i dogradnje kanalizacije poljoprivrednog kompleksa na parceli 690 K.O. Đurđevo 2017. BRAMER PULS , Đurđevo
116. IDP sanacije dela kanalske mreže u slivu Despotovo za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljopriv. kultura 2017. Vode Vojvodine, Novi Sad
117. IDP sanacije dela regulisanog korita Mokroluškog potoka 2017. Beogradvode, Beograd
118. PGD za izgradnju crpne stanice Jabuka I i ustava na glavnom Jabučkom i spojnom kanalu 2018. Vode Vojvodine, Novi Sad
119. IDP za rekonstrukciju nasipa na levoj Obali Tise u zoni Taraša u dužini od 1,2 km 2018. Vode Vojvodine, Novi Sad
120. PGD za izgradnju crpne stanice na kanalu S-2-1-1 na lokaciji  Selište, Srbobran 2018. Vode Vojvodine, Novi Sad
121. IDP adaptacije sekundarne (interne) kanalizacione mreže u krugu fabrike Lafarge BFC u Beočinu 2018. Lafarge BFC doo
122. IDR za retenziju "Uljma" sa zemljanom pregradom 2018. Vode Vojvodine, Novi sad, Grad Vršac
123. Tehnička dokumentacija za sađenje mladica vrbe u koritu za veliku vodu reke Tise na katastarskoj parceli br. 5348 K.O. Bečej 2018. TOO Bečej, Bečej
124. Hidrotehnički projekat ležišta opeke - sirovina u ležištu Jagnjevo kod Kljajićeva 2018. Proagent doo Novi sad
125. PGD za izgradnju CS "Stari Banovci I" sa potisnim cevovodom do kanala SB-0 i izlivnom građevinom 2018. Vode Vojvodine, Novi Sad

Idejni projekat sanacije Šećeraskog kanala