Licence
Štampa
PDF

Privredno društvo poseduje licence izdate od strane Ministarstva životne sredine,rudarstva i prostornog planiranja republike Srbije broj:

351-02-00576/2012-07 od 20.06-2012.god. za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva,ili nadležni organ autonomne pokrajine i to:

P080G3 - hidrotehničkih projekata za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha

P120G3 - hidrotehničkih projekata za putnička pristaništa i luke

P160G3 - hidrotehničkih projekata za hidrograđevinske objekte na plovnim putevima