Svi projekti
Redni Broj Opis Posla Godina Izrade Investitor
1 Glavni projekat regulacije Kolubare u Valjevu od 4+260 do 4+860 km 2013 JVP "Srbijavode", Beograd
2 Idejni i Glavni projekat pristaništa za sopstvene potrebe na desnoj obali Dunava u zoni km 1118+500 2013-2014 PETROL LPG doo, Beograd
3 Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca od rkm 38+420 do rkm 38+480 2014 JVP "Beogradvode", Beograd
4 Glavni projekat sanacije desne obale reke Save kod Obrenovca km 2+250 do km 2+650 (lokalitet Zabrešle livade), 2014 JVP "Beogradvode", Beograd
5 Projektno tehnička dokumentacija dvonamenskog sistema "Kentra" 2014 Grad Zrenjanin
6 Glavni projekat sanacije - regulacija Pčinje od km 1+110 do km 1+790, Kozjedolske reke od km 0+000 do km 0+235 i Lesničke reke od km 0+000 do km 0+350 2015 JVP "Srbijavode", Beograd
7 Glavni projekat sanacije oštećenja korita Trnovačke reke od km 0+000 do km 0+600 2015 JVP "Srbijavode", Beograd
8 Idejni projekat MHE SPOREA & KOCI 2015 HIDRO SPOREA ŽIVOJIN, Bela Crkva
9 IDR marine Stari Banovci 2015 Opština Stara Pazova
10 Idejni hidrograđevinski projekat odvodnjavanja vode iz priobalja Mlave i Dunava severozapadno od površinskog kopa Drmno 2015 Elektroprivreda Srbije, Te-Ko Kostolac
11 IDR za postavljanje plutajućeg objekta, pontona za putničke brodove na kanalu Begej km 26+600 2016 Grad Zrenjanin
12 IDR, PGD i PZI za izgradnju crpne sranice na kanalu S-2-1-1 na lokaciji Selište, Srbobran 2017-2018 JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad
13 IDR, PGD i PZI za izgradnju crpne stanice Jabuka I i ustava na glavnom Jabučkom i spojnom kanalu 2017-2018 JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad
14 IDR, PGD i PZI za izgradnju crpne stanice Stari Banovci I sa potisnim cevovodom do kanala SB-0 2017-2018 JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad
15 IDR, PGD i PZI za retenziju "Uljma" sa zemljanom pregradom 2017-2018 Grad Vršac, Vršac
16 PGD zaštite opštine Svrljig od velikih voda reke Svrljiški Timok uzvodno od postojeće regulacije u dužini od 1230 m 2020 JVP "Srbijavode", Beograd