Tehničke kontrole projekata
Opis Posla Godina Izrade Investitor
Tehnička kontrola glavnog projekta sanacije nasipa između kanala Vrbas-Bezdan (od km 14+035 do km 14+235 i Kanala Delta K-I-64 ( od km 7+855 do km 8+055) 2013 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola glavnog projekta rekonstrukcije kanala Vrbas-Bezdan od km 6+000 do km 80+332 2013 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja Čuruško žabaljskog rita 2012 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta CS "Kaloča" podsistema Ada 2012 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta CS "Radojevo" elektromašinskaoprema, podsistema "Nova Crnja - Žitište" 2012 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta ustave na Šećeranskom kanalu 2012 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta CS " Mokrinska 2" podsistem "Kikinda" 2012 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja sistema "KK-II" 2012 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta navodnjavanja sistema "Rečej" 2012 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta obloge na magistralnim kanalima CS "Orom" (Račva)-Palić i "Orom-Čik-Krivaja" , deonica I regionalnog podsistema Tisa Palić 2012 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta revItalizacije kanala Šulhof 2012 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta kanala "Južna Jegrička" 2012 Vode Vojvodine , Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta propusta (podbušenje ispod pruge) na kanalu Đurđeva bara na km 1+200 Kikinda 2014 Vode Vojvodine, Novi Sad
Tehnička kontrola Glavnog projekta zaštite desne obale Dunava u zoni Banovaca 2014 Vode Vojvodine, Novi Sad
Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu objekata druge faze mag. kanala Kula -Mali Iđoš -podsistema Mali Iđoš 2015 Vode Vojvodine, Novi Sad
Tehnička kontrola projekta uređenja ušća potoka Patka (Budovar) na ušću u Dunav u Starim Banovcima 2017 Vode Vojvodine, Novi Sad
Tehnička kontrola PGD crpne stanice Kaloča 2017 Vode Vojvodine, Novi Sad
Tehnička kontrola PGD četiri regulacione ustave na RHS Nova Crnja-Žitište 2017 Vode Vojvodine, Novi Sad
Tehnička kontrola PGD crpne stanice Krstur 2018 Vode Vojvodine, Novi Sad
Tehnička kontrola PGD izgradnje kanala  SB-0 , propusta na kanalskoj mreži i ulivne građevine u potok Budovar 2018 Vode Vojvodine, Novi Sad
Tehnička kontrola PGD regulacije reke Krivošije u zoni mosta na putu M27 2019 Grad Valjevo
Tehnička kontrola PGD istražno eksploatacionog bunara B-2,B-3, B-4 B-5, B-6, B-7 za potreba zalivnog sistema Stanišić 2019 TEHNOHIDROSFERA DOO, Novi Sad
Tehnička kontrola PGD-a za izgradnju magistralnog kanala "Svetićevo - Njegoševo" i cs "Svetićevo" 2019 JVP Vode Vojvodine, Novi Sad
Tehnička kontrola PGD-a sistema za navodnjavanje u opštini Topola - prva faza 2019 JVP Srbijavode, Beograd