Tehnički prijemi objekata
Redni Broj Opis Posla Godina Izrade Investitor
1 Tehnički pregled rekonstruisanog nasipa na d.o. Begeja od km 0+000 do km 8+850 2013 Vode Vojvodine, Novi Sad
2 Tehnički pregled objekata: odbrambeni nasip na l.o. Tise km 10+400 do 29+546 2015 Vode Vojvodine, Novi Sad
3 Tehnički pregled objekta: remontno havarijski zatvarač na ustavi u Novom Bečeju 2015 Vode Vojvodine, Novi Sad
4 Tehnički pregled radova na nadvišenju krune savskog nasipa u Hrtkovcima od km 100+000 -102+124 2017 Vode Vojvodine, Novi Sad
5 Tehnički pregled zalivnog sistema Orahovo 2018 Orahovo doo, Orahovo